دوره برگزاری جشنواره فروش - وب اپلیکیشن آکادمی دکتر فرجی