عضویت سه ماهانه آکادمی ثروتمندان مدرن - وب اپلیکیشن آکادمی دکتر فرجی