فیلم کارگاه تبلیغات موثر در اینستاگرام - وب اپلیکیشن آکادمی دکتر فرجی