فیلم کارگاه بیان اثرگذار - وب اپلیکیشن آکادمی دکتر فرجی